3/3/14

Alcaldes i alcaldades

Vila d'Abadal, en un seu posat habitual als plens de Vic. Foto: Adrià Costa/Osona.com
Article publicat a la secció 'A corrre-cuita' d'EL 9 NOU del 28-2-2014:

"Diumenge al matí a l’Esquirol votaven el nom del poble: Santa Maria de Corcó o l’Esquirol. Un 90% dels que van anar a votar ho van fer a favor del nom popular, l’Esquirol. Una victòria històrica dels que fa dècades que reivindiquen el canvi de nom. Però, ai las!, tota la tarda i vespre de diumenge l’alcalde, Àlex Montanyà, es va dedicar a tirar aigua al vi, dient a tots els mitjans d’informació disposats a escoltar-lo que malgrat el clamor popular, el nom no es canviaria perquè hi ha un reglament que diu ell que diu que si no vota un 50% del poble, l’Ajuntament no té per què fer-li cas. Sortosament, al cap de 24 hores, per raons que encara no ha acabat d’explicar, s’hi va repensar i la junta de govern va decidir sotmetre a votació del pròxim ple el canvi de nom. A veure què vota cadascú. Se suposa que el que vol el 90% del poble que creu en la participació en la vida política a través de la democràcia directa.

Els ajuntaments tenen un exèrcit de tècnics. Molts d’urbanisme, dels que toquen la matèria del totxo. Però molt pocs tècnics en participació, ja no diguem en transparència, que puguin assessorar els pobres polítics neòfits en la matèria. I és que em pregunto què va fer l’Ajuntament de l’Esquirol per incentivar la participació a la consulta de diumenge. Quasi res. Potser res?

És clar que Montanyà, amb models com l’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, que li inspiren, possiblement sense ni saber-ho aquest últim, la seva política de transparència i comunicació, poca cosa hi té a fer. Ara Vila d’Abadal, l’home que no ha estat capaç en set anys de consensuar ni un mínim reglament de funcionament dels plens, s’empesca una resolució per limitar l’assistència de públic. Per raons de seguretat! Com si no fes algun segle que s’estan fent els plens on es fan ara. A Vila d’Abadal el molesta molta gent, però la que va als plens especialment, i si és a protestar, pla. I ja està, a cop de decret, ara en limita l’aforament. I si canviéssim el lloc on es fan els plens, senyors meus? No seria més fàcil, transparent i participatiu tot plegat? O potser el problema és precisament aquest, la transparència i la participació?".

I vet-ho-aquí els comunicats que han fet al respecte l'Ajuntament de Vic, la CUP de Vic i Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) d'Osona:

Comunicat de l'Ajuntament de Vic

L’Ajuntament de Vic regula l’aforament a la Sala de Plens
Degut a la limitació d’espai de la Sala de Plens, s’ha procedit a redactar una resolució de limitació d'ocupació.

Vista la limitació d’espai existent a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Vic.

Vist l’informe de l’enginyer municipal sobre l’ocupació de la Sala de Plens i espai annex habilitat, excepcionalment, com a Sala de Plens.

Atès que el Ple municipal està sotmès en el seu funcionament a un conjunt de normes de funcionament d’obligat compliment que determina la seva forma d’actuació i el procediment a seguir per la producció d’actes administratius vàlids.

Atès que correspon a l’alcalde-president la direcció de les sessions, així com la policia de l’ordre durant el seu desenvolupament, tant en relació amb el públic assistent com en relació amb els regidors, conforme el que disposen els articles 88, 94 i 95 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals (ROF).

Atès que el conjunt de facultats de policia interna haurà de realitzar-se mitjançant l’adopció de les mesures que l’alcalde, com òrgan competent, estimi adients per vetllar pel normal desenvolupament de les sessions i el manteniment de l’ordre i la seguretat en la Sala de Plens.

De conformitat amb les atribucions conferides a aquesta Alcaldia pels articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local LRBRL, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal de Catalunya, i els articles 88, 94 i 95 del ROF,

L’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal, resol:

Primer: Limitar l’ocupació de la Sala de Plens de l’Ajuntament de conformitat amb el contingut de l’informe del tècnic municipal, que en relació a l’ocupació o aforament diu el següent:

“La normativa aplicable en el càlcul de la ocupació és el Real Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de l’edificació i les referències posteriors que el modifiquin.

En la Sala del consistori hi ha una tarima on hi trobem 21 seients pels càrrecs electes de l’Ajuntament, en la mateixa hi ha dos seients més per la secretària de l’Ajuntament i l’interventor. En total 23 persones.
A continuació trobem una zona de bancs amb una ocupació màxima de públic assentat de 12 persones, la preferència en aquesta zona és de personal de l’Ajuntament per suport jurídic i/o tècnic i periodistes acreditats.
En l’espai diàfan a continuació de la tarima és deixarà un passadís per poder abandonar la sala, i la resta quedarà reservat per 5 càmeres de televisió i 3 operadors de càmera que estaran drets. En cas que no s’ocupés l’espai per la totalitat de càmeres, la falta d’una càmera donaria espai per dues persones més.
A l’exterior de la sala del consistori amb continuïtat visual i sense que es distorsioni l’activitat normal de la casa consistorial s’habilitarà una zona amb 12 cadires per les persones que vulguin assistir als plens. Entra la porta de la sala consistorial i les cadires hi haurà un metre lliure per poder evacuar la sala amb seguretat”

Segon: Un cop complet l’aforament de la Sala de Plens i de la zona habilitada a l’efecte, per raons de seguretat no es permetrà l’accés del públic a l’edifici de l’Ajuntament.

Tercer: El públic assistent a les sessions no podrà intervenir en aquestes ni podrà efectuar manifestacions d’aprovació o reprovació, ni exhibir pancartes, cartells o fulletons a la Sala de Plens i, en general, haurà de respectar l’ordre mínim exigible pel desenvolupament de la sessió.

Quart: Fer difusió d’aquesta resolució pels mitjans de comunicació locals i a través del web municipal.

Cinquè: Donar compte d’aquesta resolució al Ple municipal del proper dilluns dia 3 de març de 2014.

Comunicat de la CUP de Vic

Nota de premsa de la CUP davant la limitació de públic al proper Ple de març

La CUP de Vic vol mostrar el seu rebuig a la resolució d'alcaldia que limita l'accés de públic al proper ple. Cal recordar a l'alcalde i a l'equip de govern, format per CiU i ERC, que les sessions plenàries són públiques i que qualsevol vigatà o vigatana està en el seu legítim dret de poder assistir-hi, com bé indiquen diverses lleis i reglaments.

És intolerable que, davant la previsible assistència de públic i mitjans de comunicació, es doni prioritat a aquests darrers per sobre dels veïns i es prefereixi convertir el ple en un circ mediàtic abans que prioritzar els drets d'aquells a qui diuen governar.
Si es considera que per raons de seguretat s'ha de restringir l'accés de persones a la sala de Plens, l'obligació de l'equip de govern és la de buscar una alternativa adequada, en un espai apte i prou gran per a dur a terme la sessió plenària amb absoluta normalitat i que tots els vigatans i vigatanes que en el seu legítim dret vulguin assistir-hi, puguin fer-ho.

Han optat pel camí més fàcil, i també el més maldestre, el de la prohibició. Han preferit vulnerar els drets dels seus conciutadans a buscar una solució que no perjudiqués ningú. Han deixat que una previsible picabaralla entre membres d'una força antidemocràtica i l'impacte mediàtic que pugui tenir, i que no farà cap bé a la nostra ciutat, prevalguin per sobre de drets molt més elementals com són el de participació política i de transparència en tots els assumptes públics, facilitant que els vigatans i les vigatanes tinguin coneixement directe de tot allò que es fa en aquesta institució, i molt més en el ple, òrgan que pren les decisions que afecten el dia a dia dels vigatans.

La deriva autoritària i l'actitud poc democràtica de l'equip de govern d'aquesta ciutat ha de ser posada en relleu i denunciada públicament. Com a membres d'aquest consistori, amb una representació de dos regidors escollits democràticament, la CUP farà tot el que estigui a les seves mans per denunciar i, apel•lant a les instàncies que siguin necessàries, anul•lar aquesta resolució que posa en perill els pilars més bàsics de la democràcia.

Vic, 01 de març del 2014

Comunicat d'UCFR d'Osona

2 grups, 1 sol feixisme

Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) d’Osona vol fer notar a tots els ciutadans, el caràcter del partit PxC i de Josep Anglada, tal i com es pot veure en el creuament d'acusacions entre els seus membres d'apropració de diners i d'irregularitats administratives i de tota mena. Els insults i les coaccions per part d’Anglada, denunciat pels seus propis excompanys, es veu la veritable cara de partit. De fet, això ens ve a donar la raó, i és que des de l’any passat hem denunciat el seu caràcter feixista i antidemocràtic, i hem fet campanya en contra la política d’odi i discriminació dePxC, aquí a Vic i a d’altres llocs.

Aquesta tasca constant de denúncia a diferents barris, municipis i comarques per part dels i les activistes d’UCFR, així com de les entitats que la conformen, ha debilitat i dividit PxC. Durant el últims anys, aquest partit feixista ha viscut una derrota rere una altra. El novembre de 2011, PxC va fracassar en el seu intent d’entrar al Congrés dels Diputats. El novembre de 2012, van quedar fora del Parlament de Catalunya, amb una important pèrdua de vots respecte als anteriors comicis catalans. I tot això passava en un context europeu on l’extrema dreta incrementava la seva representació en diversos països del nostre entorn.

Aquestes derrotes han contribuït a la pèrdua d’entorn, de militància i de regidories. Des de les darreres eleccions municipals, han perdut una quinzena de les 67 regidories obtingudes el maig de 2011. L’estiu passat en Josep Anglada va patir una derrota humiliant quan el ple de l’Ajuntament de Vic va aprovar una resolució, impulsada per UCFR Osona, que negava l’ús de les dependències municipals per a les activitats de PxC.

La destitució del feixista vigatà de la direcció del partit que ell mateix va fundar, és també conseqüència d’aquesta situació de desgast continuat i constant. Un desgast que ha estat provocat, en bona part, per l’augment de les contradiccions entre el seu discurs i la seva realitat que ha vingut denunciant UCFR, així com per la percepció ciutadana i mediàtica de la naturalesa feixista del partit polític, i del seu president i principal líder. Una percepció a la que ha contribuït la tasca unitària de sensibilització desplegada per UCFR, entre d’altres.

Tot i així, la destitució d’Anglada és només un pas més, ni tant sols el més important, a l’hora d’eradicar la presència i el discurs feixista a casa nostra. Els dirigents de PxC que han defenestrat l’Anglada són potencialment tant o més perillosos que ell. Des d’UCFR creiem que és massa aviat per saber si la nova direcció de PxC aconseguirà aturar l’hemorràgia territorial de regidors i militància, i si recuperarà el control real sobre el partit o aquest es desfarà per les lluites internes que ja fa temps que arrossega.

És evident que a Vic, els feixistes presents a l’ Ajuntament estan més dividits que mai, però encara hi ha 5 regidors feixistes, que continuen presents dins de la institució, distorsionant-ne el seu normal funcionament. Són dos grups, però un sol feixisme.

Des d’UCFR som plenament conscients que l’amenaça feixista no ha desaparegut, i per això caldrà enfortir la feina dels grups locals d’UCFR i crear-ne de nous on persisteix l’activitat de PxC. Però també estarem amatents per respondre amb rapidesa i eficàcia en aquells espais on el feixisme surti al carrer, ja sigui mitjançant pintades, manifestacions o agressions.

Finalment, denunciem el fet que, segons les informacions que ens han arribat, al ple de dilluns s’hi vol limitar dràsticament l’accés del públic. Entenem que aquest fet seria una irregularitat legal evident i ens mostraria una actitud preocupant de manca de sensibilitat envers l’obligada transparència de l’ajuntament, en un moment en que tothom s’omple la boca de conceptes com el de participació ciutadana.

Tanmateix, estarem a fora del ple informant i recordant a la gent que no hi ha feixistes bons i feixistes dolents, sinó només feixistes i racistes, sense importar massa quines sigles porten. Feixisme mai més, ni aquí ni enlloc. No passaran!

Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) d’Osona - Vic, 28 de febrer de 2014

1 comentari:

Anònim ha dit...

Crec que és l'únic partit a l'història de la democràcia que ha fet fora al seu propi president per una mala gestió.