30/1/13

Yoko Ono, sobre el fracking: "Jo hi era. Jo ho vaig veure i em va fer plorar"

Yoko Ono, el seu fill Sean Lennon i Susan Sarandon, en una acció aquest gener a Pennsylvania  contra el fracking. La foto és capturada de The Guardian

Des de la Plataforma Aturem el Fracking (PAF) em fan arribar, per publicar, aquest article de Yoko Ono escrit durant una seva visita a les comunitats de l'estat de Pennsylvania on ja s'estan fent extraccions amb fracking. La traducció al català s'ha fet des de la PAF.

"JO HI ERA. JO HO VAIG VEURE. EM VA FER PLORAR

Després d' haver estat convidada a visitar Pennsylvania pels residents que han patit impactes del fracking, el meu fill Sean i jo varem decidir anar a veure, de més a prop  els danys produïts per aquesta tècnica. La nostra amiga Susan Sarandon va venir amb nosaltres, i varem tenir també l'honor de ser acompanyats per el nét del Mahatma Ghandi, Arun Ghandi,. També hi varem convidar membres dels mitjans de comunicació.

Conduint cap a la ciutat pintoresca de Montrose, PA, no em podria haver imaginat, com de colpidores arribarien a ser  les parades del nostre camí: una plataforma de gas de quatre perforadores,  un soroll “xisclant” de descompressió, un compressor gegant en construcció, grans camions plens de productes químics tòxics i sorra retronant per camins bruts i estrets de terra, i una plataforma de perforació que arribava fins al cel.

Veure un paisatge tan bonic arruïnat va ser prou inquietant, però mai seria tan terrible com sentir el cor trencat de aquells a qui el fracking havia canviat la salut, les llars, i les vides per sempre: Vera Scroggins, Craig Stevens, Rebecca Roter, Frank Finan, Ray Kemble i la família Manning. Ens van acollir a casa seva amb  gran hospitalitat, i Tammy Manning fins i tot ens va fer uns pastissos deliciosos.

I ens van explicar les seves històries: Com ja no poden  beure l'aigua dels seus propis pous, doncs han estat enverinats per la contaminació del fracking. Aquestes famílies nord-americans han de patir, de cop i volta, de no disposar d’aigua potable per a una vida sana. No poden utilitzar l’aigua del seu pou per beure, ni cuinar, rentar els plats, banyar-se o rentar-se la roba. Han de comprar l´aigua cada dia. Es pot creure això?

Ara, no poden anar a viure a un lloc més saludable amb les seves famílies, perquè el valor de la seva casa es va desplomar quan l’aigua es va fer malbé — per tant no es poden permetre traslladar-se a un altre lloc. També es veuen obligats a obrir les finestres quan obren una aixeta d’aigua per evitar que el gas metà s’acumuli i hi hagi risc d’explosió. És un destí terrible, i no hi ha cap manera de revertir el que els ha passat. I el que és més indignant, és  que les companyies de gas acusen aquesta gent indefensa de mentir — nosaltres mateixos varem poder veure l'aigua pudent i marronosa a les cases al costat de les instal.lacions del fracking. El fet que l'aigua era desagradablement de color marró al voltant de les seves cases realment em va espantar.


Espero que el governador Cuomo faci el mateix recorregut que vaig fer jo abans de prendre cap decisió sobre si permetre el fracking a Nova York. I encara que és massa tard per aturar el mal que ja s’ha produït al comtat de Susquehanna (Pennsilvània), espero que el sr. Corbett, governador de Pennsilvània, visiti a les mateixes famílies i llocs on varem anar nosaltres, i aturi a la indústria de seguir trepitjant la voluntat de la gent, en aquest estat tant bonic.

Insto al President Obama que també faci aquest viatge, i deixi de banda qualsevol dependència del fracking, en comptes de energia realment neta. Tal com els  documents industrials demostren, aquests pous, amb el temps s’esquerden i, cada vegada més, tenen fuites. Això no es pot prevenir, i una vegada succeeix, no es pot arreglar a milers de metres sota terra. Si us plau, vagin a comprovar-ho vostès mateixos.

Va ser xocant donar-nos compte que això està passant ara als EUA... el país del poder i la riquesa. Per què aquesta tragèdia Nacional es manté silenciada? Per què no estan fent res els polítics? Aquestes famílies, apart del seu terrible destí, se sotmeten a desagradables rumors de que no són gent creïble. No només està destruint les seves vides, sinó també el seu esperit.
Jo hi era. Jo ho vaig veure i em va fer plorar."

L'original en anglès, escrit el 18 de gener passat, és el següent:

"I was there. I saw it. It made me cry."

A letter from Yoko Ono, written while visiting Pennsylvania communities impacte by fracking.

After being invited to visit Pennsylvania by residents who have experienced the impacts of fracking,
my son Sean and I decided to go see the harms of fracking up close. Our friend Susan Sarandon came with us, and we had the incredible honor of being joined by Mahatma Ghandi’s grandson, Arun Ghandi, as well. We also invited members of the media.

Driving into the quaint town of Montrose, PA, I could hardly have anticipated how upsetting the next stops on our tour would be: a gas pad of four drills and a hissing pressure release, a giant compressor station under construction, large trucks full of sand and toxic chemicals rumbling down narrow dirt roads, and a drilling rig reaching to the sky.

To see such a beautiful landscape ruined was disturbing enough, but not nearly as bad as the heart-break of meeting those whose health, homes and lives have been forever changed because of fracking: Vera Scroggins, Craig Stevens, Rebecca Roter, Frank Finan, Ray Kemble and the Manning family. They welcomed us into their homes with complete hospitality, and Tammy Manning even baked us delicious muffins.

And they told us their stories. How they can no longer drink the water from their own wells because they have been poisoned by fracking pollution. These American families are suffering from suddenly not having clean water for the essentials of healthy living. They are not able to use their well water to drink, cook with, wash dishes, bathe or do laundry. They are buying water every day. Can you believe it?

They cannot move to a healthier place to raise their families because the value of their house plummeted when the water went bad — and they cannot afford to relocate. They have to open their windows when they run the water to prevent methane gas from building up and risk explosion. It is a terrible fate, and there is no way to reverse what has happened to them. And it is outrageous that the gas companies accuse these honorable, defenseless people of lying — we saw the brown smelly water ourselves in homes right next to fracking sites. The fact that the water was nasty brown around their houses really scared me.

I hope that Gov. Cuomo will take the same tour that I did before he makes any decisions about whether to allow fracking in New York. And though it is too late to stop the harm that has already come to Susquehanna County, Pennsylvania, I hope that Gov. Corbett of Pennsylvania will visit the same families and sites that I did, and stop the industry from running rough-shod over that beautiful state.

I urge President Obama to make that trip too and put aside any notion of depending on fracking instead of truly clean energy. As industry documents prove, these wells crack and leak, more and more over time. It cannot be prevented and once it happens, it cannot be fixed thousands of feet under the ground. Please, go see for yourselves.

It was a staggering realization that this is now happening in the USA… the country of power and wealth. Why is this national tragedy being kept quiet? Why aren’t any politicians doing anything about it? These families, on top of their terrible fate, are subjected to nasty rumours that they are not people to be believed. It is not only destroying their lives but their spirits as well. I was there. I saw it. It made me cry.

Love,

Yoko Ono
Friday 18 January, 2013
Dimock, Pennsylvania, USA."